Algemene voorwaarden Indigo Bodyrelax


Artikel 1 Toepassingsgebied en totstandkoming van de overeenkomst

Indigo Bodyrelax Kathy De Clercq is een eenmanszaak.

Goedlevenstraat 186
9040 St Amandsberg

BTW BE0845 832 278

Telefoon: +32498328039.
E-mail: kathy@indigobodyrelax.be

§1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Kathy De Clercq aan haar klanten en alle daarmee verbandhoudende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

§2 De overeenkomst tussen Kathy De Clercq en de klant komt tot stand door schriftelijke bevestiging door de klant via email, Messenger of door aanmelding via het contactformulier op de website.

§3 Door het aangaan van de samenwerking verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.

§4 Kathy De Clercq is  bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Ten allen tijde zijn de huidige geldende algemene voorwaarden te bekijken op de website. Een wijziging heeft geen invloed op lopende overeenkomsten.


Artikel 2 Voorwaarden 

§1 Bij het nemen van een massage heb je kennis genomen van de indicaties- en contra indicaties van de behandelingen en bevestig je dat je gezondheid het toelaat de behandelingen bij Indigo Bodyrelax te ondergaan. Alle adviezen en informatie zijn geen vervanging van medisch advies.

§2 Bij het aangaan van “Doosje Kracht” traject geef Kathy De Clercq je de nodige handvatten, tools en begeleiding binnen de grenzen van de looptijd van het traject.

§3 De voorgestelde producten voor verkoop voldoen aan de geldende Belgische en Nederlandse wetgeving. De producten worden aangekocht in de praktijk en meegenomen in de staat waarin ze zich bevinden, de klant heeft kennis genomen hoe het product te gebruiken. Na de aankoop van het product kan Indigo Bodyrelax niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuist gebruik van het product en schade aan het product.


Artikel 3 Tarieven

§1 De tarieven zijn te vinden op de website en zijn enkel geldig voor particulieren en inclusief BTW. 

§2 Kathy De Clercq behoudt zich het recht de tarieven op ieder moment te wijzigen. Een aanpassing heeft geen invloed op een reeds begonnen traject “Doosje Kracht”.


Artikel 4 Betalingen

§1 Betalingen gebeuren in een keer cash in de praktijk of via overschrijving. Bij het “Doosje Kracht” traject kan de betaling in drie termijnen worden voldaan. De eerste betaling dient te gebeuren vóór de aanvang van het traject.

Eerste betaling:   €200

Tweede betaling: €125

Derde betaling:   €125

Als je het deelnemersgeld  in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het traject de verplichting tot betaling bestaan.

§2  Indien je achterloopt met betalingen, dan houdt Kathy De Clercq het recht voor haar verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald.

§3 Tot 24u op voorhand kan je een afspraak kosteloos annuleren. Bij laattijdige verwittiging wordt de afspraak in rekening gebracht.


Artikel 4 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

§1 Op foto’s, teksten, logo’s en materialen voor het traject “Doosje Kracht” en alle informatie op de website van Indigo Bodyrelax bezit Kathy De Clercq de intellectuele eigendomsrechten. 

§2 Het is niet toegestaan om deze te delen met derden tenzij Kathy De Clercq hiervoor schriftelijke toestemming heb gegeven.


Artikel 5 Klachten

§1 Mocht je ontevreden zijn over een dienst, massages, producten, traject “Doosje Kracht” of de ondersteuning door Kathy De clercq, dan moet je dit zo spoedig mogelijk laten weten, door een mail te sturen aan kathy@indigobodyrelax.be Je stuurt een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Kathy De Clercq in staat is om te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling genomen worden.

§2 Klachten moet je binnen de 14 dagen na het volgen van een traject onderdeel “Doosje Kracht” melden, indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

§3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere werkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

§4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 6 Aansprakelijkheid

§1 Kathy De Clercq is tegenover de klant enkel aansprakelijk voor schade die direct en toonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Kathy De Clercq.

§2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. Is uitgesloten.

§3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Kathy De Clercq eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Kathy De Clercq in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventueel fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. Deze is ook beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekering. Tevens is het bedrag beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.


Artikel 7 Toepasselijk recht

§1 Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

§2 Bij eventuele geschillen zullen we altijd ons best doen om het geschil minnelijk op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

§3 Indien we er onderling niet uitkomen, zal Kathy De Clercq de geschillen voorleggen aan een bemiddelende instantie naar keuze.


Artikel 8

§1 Indien u verdere informatie wenst of indien u een klacht heeft, kan dit via email kathy@indigobodyrelax.be of via telefoon +32 498 328039. Kathy De Clercq